Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele se uplatní ve všech právních vztazích dodavatele, ve kterých na ně bylo odkázáno. Tyto obchodní podmínky upravují obecný rámec obchodních vztahů kvalifikovatelných jako kupní smlouva, či smlouva o dílo mezi kupujícím a prodávajícím.

Obchodní podmínky nákupu budou aplikovány na všechny obchodní případy, v jejichž rámci bude dodavatel dodávat zboží objednateli, pokud nebude pro daný případ dohodnuto jinak.